Rekrutacja

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SZKOŁY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - regulamin
Klasa o profilu biomedycznym
Klasa o profilu społeczno-prawnym
Klasa o profilu menedżersko-turystycznym
Klasa o profilu lingwistycznym
Klasa o profilu matematyczno-informatycznym
Klasa o profilu sportowym
TECHNIKUM W ZAWODACH - regulamin
Technik logistyk z innowacją służby mundurowe
Technik handlowiec z innowacją menedżersko-biznesową
Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka
Technik mechatronik
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W ZAWODACH - regulamin
Kucharz
Cukiernik
Ślusarz
Sprzedawca
Kierowca mechanik
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 
 
od 13 maja do 17 czerwca 2024 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów;
od 21 czerwca do 5 lipca 2024 do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadponadstawowych świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
do 11 lipca 2024 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
do 12 lipca 2024 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały;
od 13 maja do 16 lipca 2024 – wydanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie i złożyli oświadczenie o wyborze Zespołu Szkół w Koniecpolu;
od 12 do 18 lipca 2024 do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
19 lipca 2024 do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Terminarz dla kandydatów do LO o profilu sportowym:

od 13 maja do 29 maja 2024 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów;
3 czerwca 2024, godz. 9.00 – termin przeprowadzenia prób sprawności;
do 4 lipca 2024 – II termin przeprowadzenia prób sprawności;
od 21 czerwca do 5 lipca 2024 do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadponadstawowych świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
do 11 lipca 2024 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
12 lipca 2024 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały;
od 12 do 18 lipca 2024 do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
19 lipca 2024 do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.