RODO

INFORMACJA

 
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zespole Szkół w Koniecpolu jest Paula Majcher-Guzik, mail: pmajcherguzik@gmail.com
 

 SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH przetwarzanych przez Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 26 42-230 Koniecpol zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Zespół Szkół w Koniecpolu (42-230 Koniecpol) przy ul. Armii Krajowej 26 informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Koniecpolu: Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół w Koniecpolu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości. Zespół Szkół w Koniecpolu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. Zespół Szkół w Koniecpolu nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik: email: pmajcherguzik@gmail.com
Zespół Szkół w Koniecpolu informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – wymagane w art.13 RODO: 1. Pracownicy 2. Kandydaci do pracy; 3. Dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami; 4. Dzieci wraz z opiekunami; 5. Poczta mailowa i telefony służbowe; 6. Kontrahenci.

Zespół Szkół w Koniecpolu jest administratorem danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów i nauczycieli w postaci imienia, nazwiska, klasy, wizerunku poprzez użytkowanie programu do nauczania zdalnego, mając na względzie art. 5 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 24 RODO, Zespół Szkół w Koniecpolu zamieszcza zasady bezpieczeństwa danych osobowych podczas lekcji online oraz zaleca ich przestrzeganie.